Меню Затваряне

Взаимодействия между нагрято изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване

До момента взаимодействията между нагрятото изделие, охлаждащата среда и средството за закаляване са изучавани от много изследователи. Установява се обаче, че адекватна и достатъчно пълна теория, описваща връзките и сложните процеси на: топлообмена между изделие, течен флуид и вана; термодинамиката и хидропневмодинамиката на флуида от конвекцията, прегряването и движението му; фазовите и структурните промени, настъпващи в изделието и флуида; получените свойства, напрежения и деформации в закаления метален обект, вследствие взаимодействията, все още няма.
Определянето на топлофизичните, квазигеометричните, механичните и други характеристики на нагрятото изделие или група изделия, както и тези на средата и средството за охлаждане, е една от целите наbтози труд. След изясняването на връзките между тях е възможно създаването или допълването на теорията и разработване на нови средства за бъдещо евентуално адаптивно управление на операцията, особено при понижено налягане, което е следващата цел и актуална задача на тези и бъдещи изследвания.

Взаимодействия между нагрято изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване
Пламен С. Данев
Данаил Д. Господинов
Мария П. Николова

ISBN 978-954-337-161-7
Обем: 432 стр.
Формат: 16/70×100