Меню Затваряне

Теория на възпитанието

Целта на семинарните упражнения по дисциплината „Теория на възпитанието“ е да допълни и продължи обучението, реализирано посредством лекционния курс. Предвид разглеждането на възпитателните взаимодействия като вид социална реалност и междуличностна връзка, се налагат дейности, подпомагащи бъдещите учители в предстоящите им изяви в класната стая, по време на урочна и извънурочна дейност. Освен спецификата на възпитателната работа, факторът, оказващ огромно влияние върху съдържанието, методите и организацията на семинарните упражнения, са реалните житейски предизвикателства от социалната и природната среда. Не на последно място трябва да се отчита и дефицитът на ред възпитателни традиции у нас, свързани с глобализацията на света – мултикултура, етнокултура, екология и други.

Теория на възпитанието
Соня Георгиева
ISBN 978-954-337-108-2
Обем: 184 стр.
Формат: 16/60х84