Авангард принт ЕООД

издателска дейност, печат, опаковки

Категория: Академична и учебна

Монографията е разработена въз основа на успешно защитен дисертационен труд на автора в УниБИТ (София) през 2015 г. Тя представлява крайният резултат от 4-годишна работа, представяща възможностите на науките за културното наследство като изследователски подход и като инструмент за оценяване на текущото опазване и съхраняване на културното наследство.
Обект на изследването е културното наследство на арменската общност в България като една от традиционните за страната етнорелигиозни общности. Предмет на изследването е неговото актуално състояние и проблемите на опазването и съхраняването му.
Книгата се издава благодарение на подкрепата на Министерство на културата на Р България и Фондация „Калуст Гулбенкян“ (Португалия).

Учебникът съдържа курс – лекции, четени на студенти от специалностите Предучилищна педагогика и Предучилищна и начална

Още

Книгата е съобразена с учебния план на ПФ при РУ и съответства на учебната програма по дисциплината История на педагогиката и

Още

Педагогическият инструментариум, представен в разработката е апробиран със студенти от специалностите: Предучилищна педагогика,

Още

Целта на семинарните упражнения по дисциплината „Теория на възпитанието“ е да допълни и продължи обучението,

Още

Книгата на Робин Темпъл информира преди всичко родителите и им помага да разберат своето дете.

Още